YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ

Yaratıcı Drama Eğitmenliği

 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Antalya Modern Sanat Akademis, Yaratıcı Drama Eğitmenliği - Liderliği Sertifika Programı

 
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'ndan onaylı 320 saatlik Yaratıcı Drama Eğitmenliği / Liderliği Kursu Sınıflarımız 12 kişi ile sınırlıdır. Bu program için en az lise mezunu olmak gerekmektedir.
 
M.E.B. onaylı Yaratıcı Drama Belgesi alan öğrencilerimiz M.E.B.'nın bünyesinde, M.E.B.'e bağlı özel okullarda ve devlet okullarında, sosyal hizmetlere bağlı tüm resmi kurumlarda, kolejlerde, kurs merkezlerinde, kreşlerde görev yapabilmektedir. Ayrıca kurumsal şirketin motivasyon ve örgütlenme eğitimlerinde resmi olarak liderlik çalışmaları yapabilmektedir.
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınava tabi tutulan kursiyerlerimiz başarılı oldukları taktirde Yaratıcı Drama Eğitmenlik / Liderlik Sertifikasını almaya hak kazanırlar.

YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ

Drama Nedir?

"Oyunculuk, başkalarının kişiliğini özümseme ve kendi deneyimlerinden bazılarını ekleme meselesidir.

 Drama sözcük anlamı olarak hareket etmek, eyleme geçmektir. Drama dersi de çocuğu harekete geçirerek öğretmeyi amaçlar. Çocuklar, sıralarında oturmak yerine eylem içerisinde farkına varır, anlar ve öğrenirler. Oyun; çocuğun harekete geçtiği ilk etkinliktir. Çocuğun eylem içinde öğrenmesini amaçlıyorsak onun eğlenme biçimini kullanmamız gerekir. Bu da oyunla gerçekleşir. Aslında drama dersini oyun dersi gibi düşünmek gerekir. Bilgiyi çocuğun dünyasına uygun hale getirerek ve onun öğrenme biçimini kullanarak ona vermektir drama.

Neden Drama Eğitimi?

 Çünkü; Drama kişinin Algı, Farkındalık ve Özgüven Gelişimini sağlayan, Yaratıcılığını güçlendiren bir Kişisel Gelişim Eğitimidir.

 

Drama Eğitiminin Kişiye Katkıları nelerdir?

 •  Konsantrasyon
 • Odaklanma
 • Birey Olma
 • Algı
 • Farkındalık
 • Özgüven Gelişimi
 • Etkili ve Düzgün Konuşma
 • İletişim
 • Ses ve Nefes Kullanımı
 • Paylaşma
 • Hayal gücünde gelişme (imgelem)
 • Okuma Alışkanlığı Kazandırma
 • Beden Dili Kullanımı
 • Topluluk Önünde Kendini İfade Etme
 • İletişim Becerileri ( Kişisel-Sosyal-Kurumsal)
 • Kendini İfade Etme
 • Sorumluluk Becerisi ve Ekip Çalışması
 • Empati Becerisi
 • Problem Çözme Becerisi
 • Yaratıcılık ve Estetik Gelişim
 • Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlama
 • Kendine güven duyma, karar verme becerilirini geliştirme
 • Dinleme becerisinde gelişme
 • Düşüncelerin yazılı ve sözlü anlatımında gelişme
 • Sözcük dağarcığında gelişme
 • Olumlu Düşünme-Önyargıların kırılması
“Yaratıcı Drama” oyun ve doğaçlamalara dayanarak kişinin sosyal iletişimini güçlendirirken, özgüvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkılar sağlar. Kişinin yaratıcılığını geliştirir, kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır.

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

 •  Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
 • Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
 • İletişim becerileri geliştirme
 • Moral değerleri geliştirme
 • Kendini tanıma
 • Problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dil becerilerini geliştirme
 • Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
 • Hayal gücünü geliştirme
 • Dinleme becerilerini geliştirme
 • Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
 • İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
 • Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
 • Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.
Yaratıcı Draman’ın Kullanıldığı Alanlar Okul Öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, Aile Danışmanlığı, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Kısacası, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Programın Amaçları

 •  Yaratıcı Drama ile ilgili kavramların bilinmesi,
 • Yaratıcı Drama, Eğitim, Sanat ve diğer disiplinler (alanlar) ilişkisini kurmak,neği geliştirme
 • Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve ögelerini bilmek,
 • Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hakim olmak,
 • Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,
 • Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanmak,
 • Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,
 • Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,
 • Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,
 • Çocuk oyunları konusundaki kavramların bilinmesi,
 • Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olunması.

Programın Konuları

 1. Aşama

 
 • Tanıma ve tanışma etkinlikleri
 • İletişim ve etkileşim etkinlikleri
 • Isınma, uyum ve güven etkinlikleri
 • Duyulara yönelik çalışmalar
 • Algı eğitimi ve empati gelişim çalışmaları
 • İletişim becerilerine yönelik çalışmalar
 • Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Doğaçlama çalışmaları
 • Tiyatro ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Hareket, ses ve nefes çalışmaları
 • Yaratıcı dramanın temel kavramlarına yönelik çalışmalar
 • Yaratıcı dramanın aşamalarına yönelik çalışmalar
 • Sanat türleri ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Sosyal öğrenme ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Sahne bilgisine yönelik çalışmalar
 • Etik ve yaratıcı dramada etik kavramlarına yönelik çalışmalar
2. Aşama
 
 • İletişim ve etkileşime yönelik çalışmalar
 • Isınma, uyum ve güvene yönelik ayrıntılı çalışmalar
 • Dramatik kurgunun bileşenlerine yönelik çalışmalar
 • Ses ve nefes çalışmaları
 • Oyun ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Müzik ve ritim çalışmaları
 • Doğaçlama çalışmaları
 • Yaratıcı drama tekniklerine yönelik çalışmalar
 • Yaratıcı drama öğrenme ve öğretme süreçlerine yönelik çalışmalar
 • Plastik sanatlar ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Dans, devinim ve ritüellerin yaratıcı dramada kullanımına yönelik çalışmalar
 • Farklı mekanlarda yaratıcı drama çalışmaları
3. Aşama
 
 • Sanat dönemleri, akımları ve kuramlarına yönelik çalışmalar
 • Sanat eğitimi ve yaratıcı drama ilişkisine yönelik çalışmalar
 • Yaratıcı drama ve tiyatro arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalar
 • Öğretim yöntemi olarak yaratıcı drama çalışmaları
 • Maske ve kukla çalışmaları
 • Süreçsel drama çalışmaları
 • Forum tiyatrosu çalışmaları
 • Diksiyon, pantomim ve mim çalışmaları
 • Müzik, dans ve devinim çalışmaları
 • Ritüeller ve sözlü anlatılar çalışmaları
 • Yaratıcı dramanın dünyada tarihsel gelişimine yönelik çalışmalar
 • Dramaturgiye giriş çalışmaları
 • Doğaçlama çalışmaları
4. Aşama
 
 • Tiyatro tarihi, dönemleri ve akımlarına yönelik çalışmalar
 • Ritüeller ve mitolojiye yönelik çalışmalar
 • Bir yaratıcı drama dersini tasarlamaya yönelik çalışmalar
 • Ders ya da yöntem ve tekniklerin kullanımına yönelik çalışmalar
 • Drama tekniklerine yönelik çalışmalar
 • Yaratıcı drama ve etik üzerine çalışmalar
 • Yaratıcı dramanın Türkiye'deki tarihsel gelişimi üzerine çalışmalar
 • Yaratıcı dramada araç gereç hazırlığı ve kullanımı üzerine çalışmalar
 • Çağdaş sanat akımlarının yaratıcı drama ilişkisi üzerine çalışmalar
 • Sanat eğitimi ve gösteri olarak yaratıcı drama çalışmaları
 • Yaratıcı dramada ölçme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalar
 • Doğaçlamaya yönelik çalışmalar
 • Liderlik denemeleri
5. Aşama
 
 • Yaratıcı drama bilgisi
 • Yaratıcı drama ile ilgili proje örneklerini inceleme
 • Proje ile ilgili çalışmalar
 • Kültür pedagojisi ve dramanın kullanıldığı değişik ortamlar üzerine çalışmalar
 • Eğitim projeleri geliştirme
 • Liderlik denemeleri
 • Projelerin grupla paylaşımı
6. Aşama
 
 • Proje çalışmasının değerlendirilmesi
 • Sınav